.........J-Rock sugoi.......
Osewa ni narimashita......
,